Translate

tisdag 14 mars 2017

Vinterstormen Stella/Winter storm StellaIn English below:
Vi är på väg norrut längs Intracoastal Waterways. Har idag kommit till Daytona.

Väderläget är just nu lite ostadigt. På nyheterna skriver man om vinterstormen Stella på USA:s ostkust. Det skrivs att Stella kan bli ett av de värsta vinterovädren på många år. I New York och New Jersey råder undantagstillstånd och man förväntar svåra förhållanden. Vind över 26 meter/sekund och upptill 60 cm snö. Flygbolaget SAS ställer in sina flygningar till New York. Angela Merkels besök hos Donald Trump skjuts upp p.g.a vädersituationen. Eller är det ett svepskäl för att hon ska slippa träffa eländet?

Daytona där vi nu befinner oss ligger ca 1500 km söder om New York och vi omfattas inte direkt av vinterstormen. Åtminstone räknar man risken för snöfall som obefintlig. Men vi känner av ett betydligt kallare väder än vi är vana vid och hade under dagens etapp vindar omkring 30 knop. Iskalla vindar från norr! Så idag var det långbyxor, tröja, jacka, mössa och handskar på. Och skor! Igår var det T-shirt och shorts.

Bestämde oss för att ta en plats på Halifax Marina istället för att ankra p.g.a det ostadiga vädret. När vi kom in i den skyddade marinan var det nästan ingen vind och det var skönt att pusta ut efter en riktigt kylig etapp.


In English:
We are heading north along the Intracoastal Waterways. Today we arrived to Daytona.

The weather is right now a bit uncomfortable here. On the news they write about the winter storm Stella on America's east coast. It is written that Stella can be one of the worst winter storms in many years. In New York and New Jersey state of emergency, and it expects difficult conditions. Wind more than 50 knots and up to 60 cm of snow. The airline SAS has canceled its flights to New York. Angela Merkel's visit to Donald Trump postponed because of weather situation. Or is it a pretext for her to avoid having to meet the misery?

Daytona where we are located is about 1,500 km south of New York and we are not directly covered by the winter storm. At least the expected risk of snowfall is none. But we have a lot colder weather than we are accustomed to and during today's passage the winds were around 30 knots. Icy winds from the north! So today we had long pants, sweater, jacket, hat and gloves. And shoes! Yesterday we had T-shirt and shorts.

Decided to take a berth at the Halifax Marina instead of anchoring because of the unstable weather. When we arrived into the protected marina there was almost no wind and it was good to arrive in the nice marina after a really cold day at sea.

tisdag 7 mars 2017

Tillbaka i Florida/ Back in Florida


När vindprognoserna tyder på friska och hårda vindar så långt som prognoserna sträcker sig väljer vi att utnyttja ett väderfönster som gör det möjligt att segla tillbaka från Bahamas till Floridas östkust.

Att korsa golfströmmen kräver att vinden ej har nordlig riktning. Man säger att förhållandena om strömmen och vinden går åt olika håll är ”som att klappa en katt åt fel håll”.

Vi seglade från Nassau och angjorde Floridas kust i Fort Pierce där vi möttes av 4 knops motström i inloppet. Fortsatte sedan på Intracoastal Waterway till Vero Beach Marina. En sträcka om ca 240 sjömil som tog oss 35 timmar.

Vi kom fram till marinan i mörker men vi har varit här tidigare så det var inget problem. Förtöjde vid bränslebryggan och fyllde upp våra bränsletankar på morgonen när de öppnade.

Mannen på bränslebryggan var den förste vi träffade efter återkomsten till USA. Lite tråkigt tyckte vi det var när han bekräftade den nya Sverigebilden, så som den förmedlas av Mr Trump, för oss.

När vi sedan förtöjt vid en av marinans bojar, tog vi tillsammans med Dorte och René från danska båten Fru Valle, en taxi till tullmyndigheten vid flygplatsen i Fort Pierce där vi klarerade in i USA igen.

Under passagen från Bahamas hade vi till en början bra vindar som följdes av stiltje. Blev ganska många motortimmar på vägen. Vår motor visar under vägen tecken på för dålig kylning. Dorte och René på Fru Valle är båda motormekaniker och gav oss god hjälp. Misstänkte att värmeväxlaren kunde vara igensatt men den visade sig vara i nyskick när vi fick isär den. Däremot hade vi kraftiga igensättningar i saltvattenkröken. Behandlade detta med frätande medel och det verkar nu fungera bättre.

Har nu ganska gott om tid och räknar med att stanna i Vero Beach ett tag. Det är en trevlig plats att vara på och vi njuter just nu av att kunna handla mat i välsorterade butiker och till rimliga priser.

Planen är att lyfta Balance på land i Green Cove Springs Marina den 7 april och flyga hem den 10 april. Fram till dess ska vi njuta av besök vid några av de trevliga platser i Florida som vi gillar.


In English:
When the wind forecasts predicts strong winds as far as the forecasts extend we choose to use a weather window that makes it possible to sail back from the Bahamas to Florida's East Coast.

Crossing the Gulf Stream requires that the wind does not have a northerly direction. They say that the conditions of the current and the wind going in different directions is "like stroking a cat in the wrong direction."

We sailed from Nassau and called at the coast of Florida in Fort Pierce, where we were met by counter-current 4 knots in the inlet. Then went on the Intracoastal Waterway to the Vero Beach Marina. A total distance of about 240 miles that took us 35 hours.

We arrived at the marina in the dark, but we have been here before, so it was no problem. Berthed at the fuel dock and filled up our fuel tanks in the morning when they opened.

The man at the fuel dock was the first person we met after returning to the United States. A bit disappointing, we thought it was when he confirmed the new image of Sweden, the way it is told by Mr Trump, for us.

Thereafter we moored at one of the marinas bouys. Then we took together with Dorte and René from the Danish boat Fru Valle, a taxi to the customs authorities at the airport in Fort Pierce where we cleared in to the US again.

During the passage from the Bahamas, we started with good winds that later disappeared. Used the engine for quite some hours. Our engine showed sign for poor cooling. Dorte and René on Danish boat Fru Valle are both motor mechanics and gave us good help. Suspected that the heat exchanger could be clogged, but it turned out to be as good as new when we took it apart. However, we had severe blockages in the saltwater bend. Treated this with caustics and it now seems to work better.

We have now quite a lot of time and expect to stay in Vero Beach for a while. It's a nice place to be and right now we are enjoying being able to buy food in the well-stocked shops at reasonable prices.

The plan is to take Balance on the hard in Green Cove Springs Marina April 7 and fly home to Sweden on April 10. Until then, we will enjoy visiting some of the nice places in Florida that we like.

fredag 24 februari 2017

Underwater sculpture, ”The mermaid and the piano”In English below
Har nu tillbringat några veckor i Bahamas. Har mesta tiden befunnit oss vid populära Exumas-området. De flesta som seglar här är kanadensiska och amerikanska båtar.

En del av tiden har vi seglat tillsammans med Dorte och René från danska båten Fru Valle. Vi sa en dag att språkträningen danska/svenska varit nyttig för oss alla fyra. Efter en del tid tillsammans går det nu betydligt bättre med kommunikationen oss emellan. Lite lustigt när René använder svenska uttryck och vi tydligt hör en göteborgsk/dansk accent. Vi lärde känna varandra i Green Cove Springs där vi hade våra båtar under sommaren förra året. Har också träffat kanadensiska paret Lynn och Ian från Windward. Också de är bekanta från Green Cove Springs.

Kerstin, René och Dorte

I Georgetown träffade vi Helen och Bill från Alembic och Mary och Jeff från Echo. Båda amerikanska båtar som vi seglade tillsammans med i OCC-rallyt (OCC = Ocean Cruising Club) under tiden januari-maj förra året. Omkring 2500 sjömil har vi seglat tillsammans under fyra månader och det var roligt att återses. OCC-rallyt var ett mycket lyckat arrangemang och gemenskapen det gav då vi umgicks med 25 andra båtar under fyra månader har gett oss minnen och vänner för livet.

Kerstin och Helen, Alembic


I Bahamas finns inga ICA Maxi. Inte heller Publix eller WinnDixie. De ställen där man kan handla mat är små butiker. Idag handlade vi lite köttfärs, potatis, digestive-kex och damen bakom disken säger att det kostar 10 dollar. Hon stämplade inte in i någon kassamaskin eller summerade utan fick en känsla att hon höftade priset. Det blev ju jämnt belopp. När jag betalade med en 20-dollarssedel tog hon upp en liten sedelbunt ur fickan och lämnade växel tillbaka.

I Bahamas har man Bahamian dollars som valuta. En Bahama-dollar har samma värde som en US-dollar. Det går lika bra att betala med US som Bahama-dollars. Det gäller dock att inte ha Bahama-dollars kvar när man kommer tillbaka till USA för där har de inget värde.

Priserna på varor i Bahamas är generellt ganska höga. Öl, vin och alkohol-varor är väldigt dyrt och man gör klokt i att handla sådana varor i USA innan man tar sig hit.

När man navigerar i Bahamas behöver man ha koll på tidvattnet. Nivån skiftar upp till en meter och tidvattenströmmarna som uppstår måste man ha med i beräkningarna när man passerar genom ö-kedjan.

Exuma Bank kallas områdena väster om Exumas. Den östra sidan, Atlantsidan, kallas Exumas Sound. På bankarna är vattendjupet oftast 3-5 meter. Många fina ankarvikar finner man. Vid västliga vindar kan det vara svårt att hitta skyddade vikar. Hårda vindar från väster förväntas komma in imorgon och övermorgon. Vi har febrilt letat efter en skyddad plats och fick till slut en bojplats i Warderick Wells Cay. Fick den yttersta platsen med begränsat skydd mot västvind men hade inget bättre alternativ.

Sjökorten vi använder för Bahamas är ”Explorer Charts”. De finns i Garmins app för iPad och det är huvudsakligen med iPad vi navigerar. Vi har också Explorer-filer som kan användas i Open CPN på PC. Explorer har också givit ut trevliga böcker med papperssjökort över området. De är något större än A3, tryckta på helt vattenresistent Polyart. Förutom sjökort innehåller de all möjlig information om området.
Normalt använder vi Navionics appar för iPad för navigation. De har samma sjökort som finns i vår Raymarine plotter. Vi har blivit avrådda att använda Navionics i Bahamas då Explorer anses mer tillförlitliga.

Vi använder också en app från iSailor till iPad (ej i Bahamas). iSailor använder Transas sjökort.

Numera är iPad vårt huvudsakliga navigationshjälpmedel. Raymarines plotter är numera backup för iPad. Från början var det tvärtom.


IN ENGLISH:
We have now spent a few weeks in the Bahamas. Most of the time we have been at the popular Exumas area. Most of the people sailing here are Canadians and Americans.

Part of the time we have sailed together with Dorte and René from the Danish boat Fru Valle. The language training Swedish/Danish has been interesting for all four of us. After some time together, it is now much better with the communication between us. A little bit funny when René using Swedish expressions, and we clearly hear his Gothenburg/Danish accent. We got to know each others in Green Cove Springs where we had our boats in the summer last year. Also met Canadian couple Lynn and Ian from Windward. Also they are familiar from Green Cove Springs.

In Georgetown, we met Helen and Bill from Alembic and Mary and Jeff from Echo. Both are American boats that we sailed together with in the OCC Rally (OCC = Ocean Cruising Club) in January-May last year. We have sailed around 2500 nautical miles together during four months and it was fun to meet them again. The OCC rally was a very successful event and the community it gave when we spent time with 25 other boats for four months has given us memories and friends for life.

In the Bahamas there are no ICA Maxi. Nor Publix or WinnDixie. The places where you can buy food are small shops. Today we bought some ground beef, potatoes, digestive biscuits and the lady behind the counter says it costs 10 dollars. She did not stamp any cash machine or summarized, but got the feeling that she found out the price without calculation. When I paid with a $ 20 bill, she took up a small stack of bills from her pocket and left the alternating back.

The Bahamas has Bahamian dollar as currency. A Bahama dollar has the same value as the US dollar. It is just as easy to pay with US dollars as Bahama dollars. However, it is no good to have the Bahama dollars left when coming back to the United States where they have no value.

Prices of goods in the Bahamas are generally quite high. Beer, wine and alcohol products are very expensive and it would be wise to buy such products in the United States before going here.

When navigating in the Bahamas you need to keep an eye on the tide. The level varies up to one meter and tidal currents that occur must be included in the calculations when passing through the island chain.

The areas west of the Exumas is called Exuma Bank. The east side, the Atlantic side, is called the Exuma Sound. On the banks the water depth is usually 3-5 meters. Many fine anchor bays are found. At westerly winds, it can be difficult to find protection from the wind. Strong winds from the west are expected to come in tomorrow and the day after tomorrow. We searched for a sheltered spot and finally got a buoy in Wardrick Wells Cay. Got the last place with limited protection against west wind but had no better option.

The charts we use for the Bahamas is the "Explorer Charts". They are available in Garmin app for the iPad and it is mainly with the iPad we navigate. We have also Explorer files that can be used in the Open CPN on PC. Explorer has also published books with nice paper charts of the area. They are slightly larger than A3, printed on totally water resistant Polyart. Besides charts contain all possible information about the area.
Normally we use Navionics apps for iPad for navigation. They have the same charts that are in our Raymarine plotter. We have been advised not to use Navionics in the Bahamas when the Explorer is considered more reliable.

We also use an app from iSailor to the iPad (not in the Bahamas). iSailor using Transas charts.

Nowadays, iPad is our main navigational aids. Raymarine plotter is now the backup for the iPad. From the beginning it was quite the opposite.

måndag 30 januari 2017

Florida Keys to the Bahamas


(In English below)
Lämnade ankarplatsen utanför Marathon i mörkret vid 5-tiden på morgonen. Kurs mot Bahamas!

Hade svag motvind i början men sedan mojnade vinden och vi fortsatte för maskin. När vi kom ut i Golfströmmen hade vi hjälp med 1,5 – 2,5 knop och hade efter 12 timmar avverkat 90 sjömil. Kom fram till Nassau kl 14 följande dag och hade därmed avverkat 230 nm på 32 timmar. När man går in i hamnen på Nassau måste man anropa hamnmyndigheten och begära tillstånd att angöra hamnen. Man får svara på frågor om båtregistreringsnr, var man kommer från och var man tänker förtöja etc. Väl inne i hamnen anropar vi Nassau Harbour Club som vi blivit rekommenderade att gå till. Förstod först inte ett ord av vad de sa men det löste sig och när vi angjorde marinan stod tre män på bryggan och väntade på att få ta emot våra förtöjningslinor. Marinan kontaktade sedan tull- och immigrationsmyndigheterna som kom ombord efter omkring en halvtimme. Några blanketter att fylla i och några muntliga frågor att besvara. Vi hälsades välkomna till Bahamas och vi kände att tjänstemännen var stolta över sitt land. De sa att de tyckte det var konstigt att vi dröjt så länge med att komma till Bahamas.

Stannade några dagar i Nassau i avvaktan på att ett oväder skulle dra förbi. Därefter har vi seglat till Exumas. Exumas är som man föreställer sig Bahamas. Kritvita sandstränder. Turkost kristallklart vatten. Det är vackert här.

Just nu ligger vi ankrade i Big Majors Spot. Här finns en märklig attraktion. En strand befolkas av simmande grisar som kommer ut i vattnet och vill gärna bli matade av besökande båtar. När vi kom till denna plats hade en amerikansk tenderbåt ankrat vid stranden och matade grisarna. En kille och en tjej från den amerikanska båten blev lite övermodiga och hoppade i vattnet. De fick ganska bråttom tillbaka till sin båt när grisarna tyckte att de ville ha vattnet för sig själva.


IN ENGLISH:
Left the anchorage in Marathon in the dark at 5 o'clock in the morning. Towards the Bahamas!

Had slight headwind in the beginning but then the wind died down and we started the engine. When we came out into the Gulf Stream, we had a current of 1.5 to 2.5 knots added to our speed and made 90 nautical miles in 12 hours. Come to Nassau at 2 pm the following day after 230 nm in 32 hours. When entering the port of Nassau you must call the Port Authority and request permission to enter the port. One must answer questions about boat registration number, last port of call and where you intend to moor etc. Once in port we call Nassau Harbour Club that we have been recommended to go to. Did not understand a word of what they said, but it worked out and when we arrived at the marina three men were standing on the dock waiting to receive our mooring lines. The marina then contacted the Customs and Immigration authorities who came aboard after about half an hour. Some forms to fill in and some questions to answer. We were welcomed to the Bahamas and we felt that the officers were proud of their country. They said they thought it was strange that we waited so long to come to the Bahamas.

Stayed a few days in Nassau awaiting a storm would pull over. Then we sailed to the Exumas. The Exumas are like one imagines the Bahamas. Pure white sandy beaches. Turquoise crystal clear water. It's beautiful here.

Right now we are anchored in Big Major Spot. Here is a remarkable attraction. A beach is populated by swimming pigs coming out to the water and want to be fed by visiting boats. When we got to this place there was an American tender boat anchored off the beach and fed the pigs. A guy and a girl from the American boat were a little too brave and jumped into the water. They got quite a rush back to their boat when the pigs said they wanted the water for themselves.

torsdag 19 januari 2017

Ändrade planer/ Change of plans

Sunset in Marathon, FL

(In English below)
”Sailing plans is something you write in the sand, - at low tide…” Onekligen ligger det något i detta talesätt och vi har ändrat våra planer otaliga gånger hittills under vår segling. Kan dock inte se att det lett till försämring på något sätt.

Vår plan för denna säsongen var att från Florida gå till Cuba och därefter till Panama och sedan Stilla havet.

Vi har nu ombestämt oss. Känner att vi inte klarar av att vara borta så länge då vi har saker på hemmaplan som oroar oss. Vill ha möjlighet att ta oss hem på ett par dygn om så erfordras. På Stilla havet kan det ta månader innan man har möjlighet att ta sig hem.

Dessutom tycker vi att vi för närvarande har det ganska bra. Att få segla i varma vatten under vinterhalvåret och få leva i Bohuslän under sommarhalvåret duger för oss. Vi behöver inte ta oss ut i Stilla havet.

Närmaste planen är nu att gå till Nassau, Bahamas. Sedan segla omkring i Bahamas ett tag. Under våren seglar vi tillbaka till Florida för sommarförvaring i norra Florida. Åker sedan till Sverige och njuter av svensk sommar.

När detta skrivs ligger vi ankrrade utanför Marathon. Tidigt imorgon bitti tar vi upp ankaret och seglar till Nassau, Bahamas. Ca 230 nm.

Har varit ett par veckor hos våra vänner Lynn och Russell som bor i Marathon. De har en fantastisk gästbrygga vid sitt hus. Vindarna har inte passat för avfärd men nu öppnar sig ett väderfönster. Många båtar som ligger här i Marathon lämnar samtidigt som vi, antingen mot Bahamas eller mot Cuba. Väderfönstret varar ett par dagar, sedan kommer en storm in men vi räknar då med att ligga tryggt förtöjda i Nassau, Bahamas.


IN ENGLISH:
"Sailing plans is something you write in the sand, - at low tide ..." Undeniably, there is something in this saying and we have changed our plans countless times so far during our sailing. Can not see that it has led to deterioration in any way.

Our plan for this season was to go from Florida to Cuba and then to Panama and then the Pacific.

We have now redecided. We do not manage to be away so long as we have things at home that worries us. Want to be able to get home in a few days if necessary. In the Pacific, it may take months before you are able to get home.

Moreover, we believe that we currently have it pretty good. To sail in warm waters during the winter months and live in Bohuslän during the summer months is good enough for us. We will not go to the Pacific, at least not this year.

Nearest the plan is now to go to Nassau, Bahamas. After that sailing around the Bahamas for a while. In the spring we will sail back to Florida for summer storage in northern Florida. Then travel to Sweden to enjoy the Swedish summer.

As of this writing, we are anchored off Marathon. Early tomorrow morning we raise anchor and sail to Nassau, Bahamas. About 230 nm.

Have been a few weeks with our friends Lynn and Russell who lives in Marathon. They have a fantastic guest dock at their house. The winds have not been suited for departure but now opens up a weather window. Many boats lying here in Marathon are leaving either for the Bahamas or against Cuba. Weather window lasts a few days, then comes a storm in but we expect then to be safely moored in Nassau, Bahamas.

lördag 7 januari 2017

Jul och nyår/Christmas and New Year

Lova i Cocoa Beach
In English below.
Några dagar före jul lämnade vi Marathon och seglade ner till Key West och ankrade innanför Fleming Keys. Till jul gick vi sedan in till Key West Bight Marina där vi bokat plats för juldagarna. Hämtade ut en hyrbil och körde upp till Miami och mötte vår son Göran och Maria med dottern Lova. Vi firade jul tillsammans i Key West. Under mellandagarna seglade Göran, Lova och jag Balance upp till Marathon igen. Kerstin och Maria tog hyrbilen dit.

Vid USA:s sydligaste punkt

Under färden från Key West till Marathon (ca 43 sjömil) hade vi ett märkligt möte på havet. Norrifrån kommer engelska båten Suzie Too med Suzanne och David samt den amerikanska båten Ecco med Mary och Jeff. Vi seglade tillsammans med båda dessa båtar i OCC-rallyt under januari till maj 2016. Vädret var lugnt och vi kunde stanna till och prata med varandra en stund. De var båda på väg till Key West för att fira nyår.

Vi lämnade sedan Balance hemma hos våra vänner Lynn och Russell i Marathon för att tillsammans med Göran, Maria och Lova göra bilresa i Florida.

Började med ett besök i Everglades. Everglades är ett träskområde i södra Florida som är nationalpark och ingår i Unescos naturvärldsarv. Området är känt för rikt fågelliv, sköldpaddor, ormar och alligatorer. Man kan göra rundtur med s.k. airboat. Airboaten har en flygplansliknande propeller i aktern vilket gör att den tar sig fram över träskområdena. Efter rundturen följer en s.k. ”Alligator show”. Vi fick då bland annat lära oss att människan inte är bra föda för alligatorer. Detta är ett matsmältningsproblem. Salthalten i människokroppen stämmer inte för alligatorns matsmältning. Man kan dock inte vara säker på att alla alligatorer känner till detta. Däremot är det annorlunda med krokodilen som lever i saltvatten och har människan som ett alternativ på menyn. Det finns en miljon alligatorer i Florida.

Skillnad på alligator och krokodil
"Crocodile Dundee"


Tog oss sedan upp till Cocoa Beach som vi valt som bas för våra utflykter i Florida. I Cocoa Beach finns en fantastisk strand som också är mycket uppskattad bland surfare. Ron Jons surfbutik i Cocoa Beach har öppet 24 timmar per dygn. Om man har svårt att sova kan man alltså gå till butiken och köpa en ny surfbräda eller varför inte ett par nya badbyxor mitt i natten.

Cocoa Beach ligger strax söder om Cape Kennedy Space Center. Besökte Cape Kennedy och fick en intressant visning och rundtur på anläggningen där man byggt och skjutit upp mängder med rymdfarkoster under åren. I Cape Kennedy-området lever ca 5000  alligatorer och vi såg flera av dem.

Man berättade att man tidigare haft dörrar vid anläggningen som öppnades automatiskt via fotocell men att man måste ta bort detta då man fick in alligatorer.

Från Cocoa är det ca en timmes körning till Orlando. I Orlando besökte vi Universal Studios. När man betalar inträdet tror man att de tar betalt för årskort. För två år!

Lova hade sett fram mot att få besöka deras Harry Potter-land. Hon blev inte besviken!


Göran o Lova framför Hogwarts
Parken erbjuder massor med spännande upplevelser. I Simpson-området kan man dricka en Duff. Man kan se 4-dimensionell film och allt möjligt annat viktigt och nyttigt och spännande och roligt.

Här väntar Balance hemma hos Lynn o Russell i Marathon


IN ENGLISH:
A few days before Christmas, we left Marathon and sailed down to Key West and anchored inside Fleming Key. For Christmas, we went in to the Key West Bight Marina where we had made a reservation for the Christmas days. Picked up a rental car and drove up to Miami and met our son Göran and Maria with their daughter Lova. We celebrated Christmas together in Key West. One of the days after Christmas Göran, Lova and I sailed Balance up to Marathon again. Kerstin and Maria took the rental car there.

During the trip from Key West to Marathon (about 43 miles), we had a wonderful meeting at sea. From the north came the English boat Suzie Too with Suzanne and David, as well as the American boat Ecco with Mary and Jeff. We sailed with both of these boats in the OCC rally during January-May 2016. The weather was calm and we could stop and have a short chat. They were both on their way to Key West to celebrate New Year.

We then left Balance at the home of our friends Lynn and Russell in Marathon and together with Göran, Maria, and Lova to do a tour by car in Florida.

Began with a visit to the Everglades. The Everglades is a swamp area in South Florida which is a national park and is included in the UNESCO natural world heritage. The area is known for the rich birdlife, turtles, snakes and alligators. You can do a tour with an airboat. The airboat has an aircraft-like propeller at the stern which allows it to take forward over the swamp areas. After the tour follows a so-called "Alligator Show". They told us that man is no good food for alligators. This is a digestive problem. The salinity of the human body does not match the alligator digestion. One can not be sure that all the alligators know this. However, it is different with the crocodile that lives in salt water and the human being is an option on their menu. There are a million alligators in Florida.

We then went to Cocoa Beach that we have chosen as a base for our excursions in Florida. In Cocoa Beach is a wonderful beach which is also very popular with surfers. Ron Jon Surf Shop in Cocoa Beach is open 24 hours a day. If you have trouble sleeping, you can go to the store and buy a new surfboard or even a new pair of swim trunks in the middle of the night.

Cocoa Beach is just south of Cape Kennedy Space Center. Visited Cape Kennedy and got an interesting viewing and tour of the facility where they built and launched numerous spacecraft over the years. In Cape Kennedy area live about 5,000 alligators and we saw several of them.

They told us that they previously had doors at the plant that opened automatically, but that they had to remove them when the alligators came in.

Cocoa is about an hour drive to Orlando. In Orlando, we visited Universal Studios. When you pay the entrance you beleive that they charge for season tickets. Two seasons!

Lova had been looking forward to visiting their Harry Potter land. She was not disappointed!

The park offers lots of exciting experiences. In the Simpson area you can drink a Duff. One can see the four-dimensional film and everything else important and useful, exciting and fun.